Програма конференції “Масове насильство та геноциди на українських землях”

Міжнародна наукова конференція “Масове насильство та геноциди на українських землях у 1930-1940-х роках”, 1-2 грудня, 2016 року

International Scientific Conference “MASS VIOLENCE AND GENOCIDES IN UKRAINIAN LANDS IN THE 1930s-1940s”, December 1-2, 2016
(English version see below)

Місце проведення: Історичний факультет, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (майдан Свободи 4, Харків, Україна)

Регламент конференції:
Доповідь –15 хв., дискусія до панелі – 30 хв., коментар до панелі –10 хвилин

Програма конференції
1 грудня
(аудиторія 5-60)

9.45 – 10.00 Реєстрація учасників

10.00 – 11.00 Відкриття
Вступна лекція: Юрій Радченко Буковинський курінь та вбивства євреїв у Бабиному Яру восени 1941 року

11.00 – 11.30 Перерва на каву

11.30 – 12.40 Голодомор: літературне прочитання
Модератор: Катерина Єремєєва
Віталій Огієнко (Київ, Україна) Визначаючи значення Голодомору у текстах – вторинних свідченнях Гарета Джоунза, Уласа Самчука, Дмитра Гойченка
Дарина Маттінглі (Кембридж, Великобританія) Зображення учасників Голодомору в культурній пам’яті
Коментар: Ірина Старовойт

13.00 – 14.00 Обід

14.00 – 15.25 Ідеологія та практики насильства
Модератор: Павло Єремєєв
Софія Грачова (Александрія, США) Науковий расизм та міжетнічне насильство в Західній Україні під час Другої Світової війни
Микола Горох (Чернігів, Україна) Шанс на виживання: у полоні протистояння ОДПУ та Торгсину
Катерина Будз (Київ, Україна) Мучеництво як відповідь на насильство: українські греко-католики в умовах радянських репресій
Коментар: Майкл Елман

15.25 – 15.50 Перерва на каву

15.50 – 17.00 Жіночі досвіди «звичайного» насильства
Модератор: Євген Захарченко
Марта Гавришко (Львів, Україна) «Хотіли моєю косою Україну збудувати»: насильство над «своїми» жінками в підпіллі ОУН та УПА 40-50-х років ХХ століття
Людмила Аскерова (Чернігів, Україна) Насильство у повсякденних практиках репресованих жінок у 30-ті рр. ХХ ст. (на прикладі Чернігівської області)
Коментар: Дітер Поль 

18.00 Вітальна вечеря

2 грудня
(аудиторія 5-58)

9.00 – 10.25 Геноциди в період нацистської окупації
Модератор: Анатолій Подольський
Ірина Моторна (Одеса, Україна) Трагедія ромів Трансністрії: реконструкція подій, увічнення пам’яті
Андрій Усач (Львів, Україна) Голокост (не) від куль: місцеві поліцейські та масове вбивство у Дем’янковецькій суперфосфатній шахті, 8 травня 1942 року
Олексій Салівон (Штутгарт, Німеччина) Прімо Леві у контексті комеморації Голокосту
Коментар: Дітер Поль

10.25 – 10.40 Перерва на каву

10.40 – 11.50 Досвіди депортації
Модератор: Михайло Тяглий
Юлія Павлів (Львів, Україна) «Нас били, різали», «такий був час»: до питання колективної травми в осіб, депортованих з Польщі у 1944-1951 рр.
Олена Соболєва (Київ, Україна) «В Криму кожен крок святий»: процеси відтворення та матеріалізації минулого після репатріації кримських татар
Коментар: Франк Грєлка

12.00 – 13.00 Обід

13.10 – 14.35 Травми та множинність пам’ятей
Модератор: Дмитро Миколенко
Наталія Довганич (Львів, Україна) Травма та діалоги пам’ятей в  українській «літературі уцілілих»
Христина Рутар (Львів, Україна) Модуси (не)пам’яті у романі Оксани Забужко «Музей покинутих секретів»
Галина Василенко (Київ, Україна) Мітинґ пам’яті трагедії Бабиного Яру, 1966р.: вихід за межі радянського історичного наративу та формування нової київської спільноти
Коментар: Ірина Старовойт

14.35 – 14.50 Перерва на каву

14.50 – 15.30 Підсумкова дискусія


International Scientific Conference “MASS VIOLENCE AND GENOCIDES IN UKRAINIAN LANDS IN THE 1930s-1940s”, December 1-2, 2016 

Venue: School of History, V. N. Karazin Kharkiv National University (Svobody sq., 4, Kharkiv, Ukraine)

Conference procedure:

Presentation –15 min., panel discussion – 30 min., comments at the panel –10 min.

Conference Schedule

December, 1
(room 5-60)

9.45 – 10.00 Registration

10.00 – 11.00 Opening of the conference
Welcome Speech: Yuri Radchenko Bukovinian Kurin and Killings of the Jews in Babyn Yar in Autumn 1941

11.00 – 11.30 Coffee break

11.30 – 12.40 The Holodomor: Literary Interpretation
Moderator: Kateryna Yeremeyeva
Vitaliy Ohiyenko (Kyiv, Ukraine) Defining the Meaning of the Holodomor in the Secondary Witness Narratives of Gareth Jones, Ulas Samchuk, and Dmytro Hoichenko
Daria Mattingly (Cambridge, UK) Representation of Rank-and- File Perpetrators of the Holodomor in Cultural Memory
Comments by: Iryna Starovoyt

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 15.25 Ideology and practices of violence
Moderator: Pavlo Yeremeyev
Sofiya Grachova (Alexandria, USA) Scientific Racism and Interethnic Violence in Western Ukraine During the Second World War
Mykola Horokh (Chernihiv, Ukraine) The Chance for Survival: In the Grip of Confrontation of ODPU and Torgsin
Kateryna Budz (Kyiv, Ukraine) Martyrdom as a Response to Violence: Ukrainian Greek Catholics Facing Soviet Repressions
Comments by: Michael Ellman

15.25 – 15.50 Coffee break

15.50 17.00 Female Experiences of ‘Ordinary’ Violence
Moderator: Yevhen Zakharchenko
Marta Havryshko (Lviv, Ukraine) ‘They Wanted to build Ukraine With My Braid’: Violence Against ‘Fellow’ Women in the Underground of OUN and UPA in the 1940s-1950s.
Ludmyla Askerova (Chernihiv, Ukraine) Violence in Everyday Practices of Repressed Women in the 1930s (Chernihiv Region Case Study)
Comments by: Dieter Pohl

18.00 Welcome Reception

December, 2
(room 5-58)

9.00 – 10.25 The Genocides During the Nazi Occupation
Moderator: Anatoliy Podolsky
Iryna Motorna (Odesa, Ukraine) The Tragedy of Transnistrian Roma: Events Reconstruction, Commemoration
Andriy Usach (Lviv, Ukraine) The Holocaust (Not) by Bullets: Local Police and Mass Killings in Demyankovetska Superphosphate Mine, May, 8, 1942.
Oleksiy Salivon (Stuttgart, Germany) Primo Levi in the Context of the Holocaust Commemoration
Comments by: Dieter Pohl

10.25 – 10.40 Coffee break

10.40 – 11.50 Deportation Experiences
Moderator: Mykhaylo Tyahlyi
Yuliya Pavliv (Lviv, Ukraine) ‘We Were Beaten, Slaughtered’, ‘Those Were the Times’: On Collective Trauma in Persons Deported from Poland in 1944-1951
Olena Soboleva (Kyiv, Ukraine) ‘In Crimea, Every Step is Sacred’: Processes of Recreating and Materializing the Past Upon Repatriation of Crimean Tatars
Comments by: Frank Grelka

12.00 – 13.00 Lunch

13.10 – 14.35 Traumas and Multiplicity of Memories
Moderator: Dmytro Mykolenko
Nataliya Dovhanych (Lviv, Ukraine) Trauma and Dialogues of Memories in Ukrainian ‘Survivors Literature’
Khrystyna Rutar (Lviv, Ukraine) Modes of (Non)Memory in Oksana Zabuzhko’s ‘Museum of Abandoned Secrets’
Halyna Vasylenko (Kyiv, Ukraine) The Commemoration Gathering on The Babyn Yar Tragedy, 1966: Going Beyond Soviet Historical Narrative and Establishment of New Kyiv Community
Comments by: Iryna Starovoyt

14.35 – 14.50 Coffee break

14.50 – 15.30 Summary Discussion

Advertisements