Конференція “Масове насильство та геноциди на українських землях у 1930-1940-х роках”

(English version see below)

1-2 грудня, 2016 року
Харків, Україна

Організатори міжнародної конференції:
Центр дослідження міжетнічних відносин у Східній Європі, м. Харків,
Історичний факультет Харківського національного університету імені Василя Каразіна.

Захід відбудеться за підтримки Ініціативи «Українсько-єврейська зустріч» (UJE).

Проблема масового насильства на українських землях у 1930-1940-х роках є предметом дослідження в студіях над Другою світовою війною, Голокостом, тоталітаризмом, Голодомором, депортацією народів Криму (кримських татар, греків, болгар) у 1944 році, посттравматичною пам’яттю тощо. Переважно ці студії мають різні траєкторії розвитку та окремі аудиторії, а дослідники не часто виходять за межі власної проблематики. Конференція має на меті стати майданчиком для міждисциплінарного обговорення теоретичних, контекстуальних та етичних засад дослідження проблеми масового насильства. Організатори прагнуть зробити можливим поєднання різних перспектив погляду на проблематику.

Конференція буде сфокусована на наступних темах:

 • Ідеологічні засади масового насильства
 • Голодомор 1932-1933 рр.
 • Міжвоєнна радянська Україна: повсякденне нормування насильством, від репресій до соціального підкорення
 • Геноциди в період нацистської окупації : Голокост, Пораймос
 • Досвіди радянізації Західноукраїнських земель
 • Біженці, військові та цивільні полонені, депортовані групи населення
 • Проблеми етнічних чисток
 • Травми та множинність пам’ятей

Цей перелік тем не є вичерпним, тож дослідження інших проблем, що відповідають тематиці конференції вітаються.

Організатори запрошують аспіранток(-ів) та молодих дослідниць(-ків) подавати пропозиції 20-хвилинних доповідей українською або англійською мовами. Тези доповіді (до 300 слів), разом з коротким академічним резюме (до 3 сторінок) необхідно надіслати електронною поштою до 5 вересня 2016 року.

Спеціально запрошеними гостями та експертами виступатимуть:

Франк Грелка (Європейський університет Віадріна, Франкфурт-на-Одері)
Майкл Еллман (Амстердамський університет)
Вітольд Мендиковскі (Яд Вашем, Єрусалим)
Дітер Поль (Альпійсько-Адріатичний університет, Клагенфурт)
Ірина Рева (Інститут суспільних досліджень, Дніпро)
Ірина Старовойт (Львівський національний університету імені І.Франка)
Гульнара Бекірова (Кримська асоціація істориків)

Організатори забезпечують проживання та харчування учасників під час конференції. Під час подачі заявки, будь ласка, повідомте організаторів про потребу відшкодування транспортних витрат.

Контактна інформація:
Електронна пошта: ethnickh@gmail.com
URL: https://ethnickh.wordpress.com

CfP: “MASS VIOLENCE AND GENOCIDES IN UKRAINIAN LANDS IN THE 1930s-1940s”
1-2 December, 2016
Kharkiv, Ukraine

International conference organized by:
The Center for Interethnic Relations Research of Eastern Europe
The Historical School of Vasyl Karazin Kharkiv National University

The event supported by the Ukrainian Jewish Encounter.

The problems of mass violence and genocides in the Ukrainian lands in the 1930-s-1940-s are a part of the studies on World War II, the Holocaust, the Holodomor, deportation of Crimean ethnic groups (Tatars, Greeks, Bulgarians) in 1944, totalitarianism, traumatic memory etc. Mostly these studies have different trajectories and separate audiences, and researchers don’t often extend beyond their own issues. We are looking for opportunities for the combination of the various approaches to the problem. Our aim is to organize the platform for interdisciplinary discussion on theoretical, contextual and ethical principles of researches on mass violence and genocides.

We seek contributions in particular on the following topics. This list is not normative and abstracts on other related topics will also be considered:

 • The ideological backgrounds to violence
 • The Holodomor of 1932-1933
 • Interwar Soviet Ukraine: the society of everyday violence
 • The Genocides during the Nazi occupation: the Holocaust and the Porajmos
 • Sovietization of Western Ukraine
 • The People in Between: refugees, military and civilian prisoners, deportation
 • The problem of ethnic cleansing
 • Trauma and memory

Invited experts and guests:

Frank Grelka (European University Viadrina, Frankfurt (Oder)
Michael Ellman (University of Amsterdam)
Witold Medykowski (Yad Vashem, Jerusalem)
Dieter Pohl (Alpen-Adria-University, Klagenfurt)
Irina Reva (Institute of Social Studies, Dnipro)
Irina Starovoyt (Ivan Franko Lviv National University)
Gulnara Bekirova (Association of Crimean historians)

The organizers invite proposals for 20-minute papers of doctoral students and young scholars. Abstracts should be no more than 300 words and be submitted alongside a short CV (no more than 3 pages) by 5 September 2016 to the email address at the foot of this page.

Limited budget might be available to support travel expenses and accommodation, but participants will be encouraged to cover travel costs with their own funds.

For further enquiries please contact:
Artem Kharchenko: ethnickh@gmail.com
URL: https://ethnickh.wordpress.com

МАССОВОЕ НАСИЛИЕ И ГЕНОЦИДЫ НА УКРАИНСКИХ ЗЕМЛЯХ В 1930-1940-Х ГОДАХ

1-2 декабря, 2016 года
Харьков, Украина

Организаторы международной конференции:
Центр исследования межэтнических отношений в Восточной Европе,
Исторический факультет Харьковского национального университета имени Василя Каразина

Мероприятие пройдет при поддержке Инициативы «Украинско-еврейская встреча» (UJE).

Проблема массового насилия на украинских землях в 1930-1940-х годах является предметом внимания в исследованиях, посвященных Второй мировой войне, Холокосту, депортации народов Крыма (крымских татар, греков, болгар) в 1944 году, посттравматической памяти. Преимущественно эти исследования имеют разные траектории развития и обособленные аудитории, а исследователи не часто выходят за пределы собственной проблематики. Конференция станет площадкой для междисциплинарного обсуждения теоретических, контекстуальных и этнических основ исследования проблемы массового насилия. Организаторы стремятся сделать возможным совмещение различных взглядов на проблематику.

Конференция сфокусируется на следующих темах:

 • Идеологические основы массового насилия
 • Голодомор 1932-1933 гг.
 • Межвоенная советская Украина: повседневное нормирование насилием, от репрессий до социального подчинения
 • Геноциды в период нацистской оккупации: Холокост, Пораймос
 • Советизация Западноукраинских земель
 • Беженцы, военные и гражданские пленные, депортированные группы населения
 • Проблемы этнических чисток
 • Травмы и множественность памятей

Этот перечень не является исчерпывающим, ввиду чего другие исследования проблем, отвечающих тематике конференции приветствуются.

Организаторы приглашают аспиранток(-ов) и молодых исследовательниц(-ей) подавать предложения 20-минутных докладов на украинском и английском языках. Тезисы доклада (до 300 слов), вместе с коротким академическим резюме (до 3 страниц) необходимо отправить электронной почтой до 5 сентября 2016 года.

Специально приглашенными гостями и экспертами выступают:

Франк Грелка (Европейский университет Виадрина, Франкфурт-на-Одере)
Майкл Эллман (Амстердамский университет)
Витольд Мендиковски (Яд Вашем, Иерусалим)
Дитер Поль (Альпийсько-Адриатический университет, Клагенфурт)
Ирина Рева (Институт общественных исследований, Днипро)
Ирина Старовойт (Львовський национальный университет имени И.Франка)
Гульнара Бекирова (Крымская ассоциация историков)

Организаторы обеспечивают проживание и питание участников во время конференции. При подачи заявки, пожалуйста, сообщите организаторам о необходимости возмещения транспортных расходов.

Контактная информация:
Электронная почта: ethnickh@gmail.com
URL: https://ethnickh.wordpress.com

Advertisements